Založeno v roce 1969
Založeno v roce 1969

Na Japonském nebi vyšla zářivá hvězda, značka o tisíci srdcích

O značce


Záruční podmínky
Záruční podmínky Průvodce záručními podmínkami výrobků zn. SENCOR. Naším cílem je Vaše spokojenost a proto bychom Vás rádi upozornili na některé důležité skutečnosti

Záruční podmínky


Zpětný odběr
Zpětný odběr

Ekologickou likvidaci vašeho nepotřebného zařízení necháváme na opravdových odbornících. Starý spotřebič nepatří do koše. Zlikvidujte ho ekologicky a myslete na přírodu i vy.

Ekologická likvidace odpadu


Servisní místa
Servisní místa

Servisní místa značky Sencor nabízejí servis té nejvyšší kvality. Tyto servisní místa provádějí jak záruční, tak i pozáruční servis. A opravíte v nich jak drobné spotřebiče, tak i klimatizace.


Průvodce záručními podmínkami výrobků zn. SENCOR

Děkujeme Vám za důvěru projevenou zakoupením výrobku zn. SENCOR (dále jen "výrobek"). Naším cílem je Vaše spokojenost a proto bychom Vás rádi upozornili na některé důležité skutečnosti:
 • Tyto záruční podmínky se vztahují pouze na výrobky zn. SENCOR zakoupené kupujícím - spotřebitelem od prodávajícího – podnikatele a to pro vlastní potřebu spotřebitele, nikoli pro podnikání.
 • Veškeré výrobky jsou určeny pouze pro domácí použití, není-li v návodu k použití uvedeno jinak.
 • Před prvním použitím výrobku pečlivě prostudujte návod k obsluze – použití a údržbě (dále jen „návod“) a důsledně jej dodržujte.
 • Uvedení výrobku do provozu a jeho nastavení nepatří mezi povinnosti prodávajícího vyplývající z poskytnuté záruky. Tyto činnosti nechte provést autorizovanou servisní firmou (vady způsobené neodbornou instalací, obsluhou, použitím nebo provozem nemohou být nárokovány v rámci záruky).
 • Nevhodný výběr výrobku nebo skutečnost, že výrobek nevyhovuje požadavkům kupujícího,  není zákonným důvodem k reklamaci.
 • Umožňuje-li to  povaha výrobku, má kupující právo žádat od prodávajícího přezkoušení funkčnosti výrobku a seznámení s jeho obsluhou.
 • Nevhodné skladování výrobku  nebo jeho provozování po delší dobu při nevhodných podmínkách může způsobit zhoršení technického stavu výrobku. V tomto případě je nutné nechat výrobek před jeho znovuuvedením do provozu prohlédnout autorizovanou servisní firmou. Náklady prohlídky ani odstranění vzniklých vad však  nelze nárokovat v rámci záruky.
 • Na žádost kupujícího je prodávající povinen vyplnit záruční list, ve kterém uvede přesný model a výrobní číslo výrobku, datum prodeje a připojí razítko prodávajícího a podpis prodávajícího nebo osoby oprávněné jednat za prodávajícího.
 • Reklamace může být uplatněna u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo u autorizovaného servisu SENCOR a to za současného prokázání oprávněnosti k reklamaci, zejména předložením  originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku a s datem a místem prodeje event předložením řádně vyplněného záručního listu. Samotné fotokopie záručních listů či dokladů o zakoupení výrobku nebo doklady nevyplněné, změněné, dodatečně neoprávněně doplněné nebo poškozené nebudou považovány za dostatečné doklady prokazující oprávněnost k reklamaci. Autorizované servisy, které jsou určeny k provádění záručních a pozáručních oprav, jsou uvedeny na těchto stránkách  nebo u prodávajícího.
 • Prodávající či autorizovaný servis, u něhož je reklamace uplatněna, není povinen přijmout do reklamačního řízení  nekompletní výrobek, tj. výrobek bez všech součástí a příslušenství a z hygienických důvodů ani výrobek znečištěný.
 • Kupujícímu, nemá nárok na vrácení částí výrobku, které byly v rámci reklamace vyměněny.
 • Při odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen prodávajícímu vrátit kompletní výrobek včetně veškerého dodaného příslušenství a součástí, návod a záruční list, byl-li vydán. Z důvodu možného poškození výrobku a následné náhrady škody, doporučujeme výrobek opatřit vhodným přepravním obalem.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním.

Situace, které jsou považovány za rozpor s těmito záručními podmínkami a jsou důvodem pro zamítnutí reklamace

 • Jakékoli změny v záručním listu provedené neoprávněnou osobou, nevyplnění nebo ztráta záručního listu
 • Použití výrobku k jinému než k určenému účelu (např. k podnikání) nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
 • Poškození výrobku živelnou pohromou, mechanickým poškozením nebo neoprávněným zásahem kupujícího nebo třetí osoby (např. poškození při přepravě, čištění výrobku nevhodnými prostředky, pády, údery, rozebíráním, tlakem apod.).
 • Vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, kolísání sítě, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů (např. použitím použitých či poškozených napájecích článků) apod.
 • Provedení úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení (např. z důvodu možnosti jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen, z důvodu možnosti upevnění či zavěšení) apod.
 • Pokud je výrobek s odchylkou konvergencí a geometrie do 1%, obsahuje rušivá napětí v obvodech video do odstupu 42 dB, obsahuje rušivá napětí audio měřená podle váhové křivky A v případě přístrojů střední třídy do odstupu 52 dB, obsahuje rušivá napětí audio měřená podle váhové křivky A, obsahuje přechodové jevy při přepínání nebo změně stavu, obsahuje odchylky čistoty barev za krajních podmínek provozu (statické bílé plochy), obsahuje rušivé zvuky vzniklé provozem přístroje do úrovně 45dB.
 • Opotřebení výrobku (či jeho částí) obvyklým užíváním – tzv. životnost výrobku a jeho částí. Jedná se o opotřebení výrobku nebo jeho částí způsobené obvyklým používáním (např. vybití baterie, ukroucení ohebného přívodu či vývodu, opotřebování konektoru či tlačítek nebo snížení kapacity akumulátorů po době obvyklé životnosti 6 měsíců, opotřebení (vysvícení) zobrazovacích částí, spotřeba toneru, opotřebení filtru atd.
 •  Pokud výrobek obsahuje vadné zobrazovací body na LCD a plazmových displejích (Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body, toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Na obrazovce se může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače).
 • Pokud statický obraz trvale poškodí zobrazovací část televizoru. Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“. Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice. Sledování televize ve formátech 4:3, 14:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her. Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz“. Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.

Za obvyklé používání se považuje zejména, pokud je výrobek:

 • používán s doporučenými, čistými a neopotřebovanými magnetickými, optickými nebo jinými paměťovými médii (prodávající neodpovídá za případné vady výrobku vzniklé vlivem použitých medií včetně znečistění audio a video hlav, optických snímačů a ostatních částí, stejně jako medií, jejichž vlastnosti neodpovídají standardům přijatých v České republice nebo obsahují jinou strukturu informací než tyto standardy připouští),
 • používán s doporučeným neopotřebovaným příslušenstvím, které je pravidelně vyměňováno (např. baterie, sáčky do vysavače, chemické náplně),
 • používán v souladu s právními předpisy, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice včetně použitých signálů
 • používán způsobem odpovídajícím provozu v domácnosti, tj. mechanické součásti, které se při používání opotřebovávají, jsou v provozu do 1000 provozních hodin za rok (např. snímací hlavy, páskové a CD mechaniky nebo jejich součásti) a zobrazovací části jsou v provozu do 2500 provozních hodin za rok (např. obrazovky, signalizační či kontrolní panely, žárovky, displeje nebo jejich součásti).
Tyto záruční podmínky může dovozce značky SENCOR garantovat pouze u smluvních servisních partnerů a v prodejní síti prodejen PLANEO.

Autorizovaný servis :

FAST ČR, a. s. FAST ČR, a. s.
Černokostelecká 1621 Cejl 31
Říčany u Prahy 251 01 Brno 602 00
tel.: 323 204 120 tel.: 531 010 295
fax: 323 204 121 fax: 531 010 296
e-mail: servis.praha@fastcr.cz email:servis.brno@fastcr.cz

Často kladené dotazy

Jak postupovat při reklamaci?
Vyhledejte si nejbližší servis na stránce Servisní místa a kontaktujte vybranou firmu. Mějte po ruce záruční list ke svému výrobku, který obsahuje typové označení.


Produkty s prodlouženou 6 letou zárukou