Najít prodejce
DOPRAVA ZDARMANAD 1000 KČ

Obecná pravidla

spotřebitelských soutěží na profilech sencor na sociálních sítích

 
Tento dokument upravuje obecná pravidla marketingových soutěží (dále jen „soutěž“) pořádaných na profilech značky Sencor na sociálních sítích Facebook a Instagram (dále jen „SM profilech“).
 
Organizátorem soutěže je společnost Fast ČR a.s., se sídlem U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, IČ 24777749, jež jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů společnost Centrum pro ochranu osobních údajů s.r.o., IČ: 062 42 430, se sídlem Lidická 710/57, 602 00 Brno, email: fast@coou.cz (dále jen „Organizátor“).

I. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 

Soutěž bude probíhat v termínu specifikovaném v příslušném soutěžním příspěvku na SM profilech (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky.
 
II. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE 

1. Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv uživatel Facebooku nebo Instagramu, který v době konání soutěže zareaguje pod soutěžní příspěvek na SM profilech do komentáře na otázku dle zadání v soutěžním příspěvku.
 
2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba pobývající na území České republiky s výjimkou osob, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, k pořadateli, a nebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.
 
3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, nestane se výhercem. Výhra v takovém případě propadne organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
 
4.Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která by mohla dopomáhat danému účastníkovi k získání výhry.
 
III. PRAVIDLA SOUTĚŽE – ÚČAST V SOUTĚŽI
 
1. Uživatel se může zúčastnit soutěže tak, že v době konání soutěže a v místě konání soutěže: zareaguje pod soutěžní příspěvek do komentáře na otázku dle zadání v příspěvku. Zveřejněním komentáře soutěžící souhlasí s pravidly soutěže.
 
2. Soutěžící uděluje pořadateli soutěže souhlas se zpracování svých osobních údajů v rámci soutěže (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění) a zároveň potvrzuje souhlas s pravidly soutěže.
 
3. Soutěžící se nemůže soutěže účastnit opakovaně na stránce na Facebooku nebo opakovaně na profilu na Instagramu. Účast v soutěži na Facebooku a zároveň na Instagramu je možná.
 
IV. URČENÍ VÝHERCŮ
 
1. Do 7 dnů po skončení soutěže bude na oficiálním facebookovém účtu Sencor CZ https://www.facebook.com/sencor  vylosován příslušný počet výherců dle specifikace soutěže v soutěžním příspěvku a na instagramovém účtu Sencor CZ https://www.instagram.com/sencor.cz/ vylosován příslušný počet výherců dle specifikace soutěže v soutěžním příspěvku.
 
2. Výherci bude kontaktováni na Facebooku a Instagramu prostřednictvím komentáře pod výherním komentářem, aby poskytli organizátorovi své jméno, adresu, telefonní a emailový kontakt, který výherce zašle soukromou zprávou.
 
3. Organizátor si vyhrazuje právo na ověření pravdivosti údajů.
 
4. V případě neudělení výhry z důvodu vyloučení výherců pro nedodržení pravidel soutěže bude dodatečně vybrán vždy 1 (jeden) náhradní výherce.
 
5. V případě, že vybraný účastník soutěže nedodá požadované údaje do 48 hodin od kontaktování, bude dodatečně vybrán 1 (jeden) náhradní výherce. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě nesplnění pravidel soutěže. Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.
 
V. VÝHRY V SOUTĚŽI
 
1. Výhry v soutěži jsou specifikovany vždy v konkrétním soutěžním příspěvku na SM profilech.
 

VI. OZNÁMENÍ, OVĚŘENÍ NÁROKU A ČERPÁNÍ VÝHER
 
1. Losování výherce proběhne do sedmi dnů po skončení soutěže. Organizátor bude výherce kontaktovat zprávou neprodleně po losování prostřednictvím facebookového profilu značky Sencor https://www.facebook.com/sencor  a prostřednictvím instagramového profilu značky Sencor https://www.instagram.com/sencor.cz/ s informačními pokyny a výzvou k potvrzení účasti v soutěži.
 
2. Výherce je povinen řídit se organizačními pokyny organizátora soutěže. Pro získání výhry je výherce povinen potvrdit účast v soutěži, a to nejpozději do 48 hodin po kontaktování a poskytnout organizátorovi soutěže požadované údaje. Organizátor ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výherní zprávy nebo odpovědí ze strany výherců.
 
3. Výhra bude předána prostřednictvím dopravní společnosti v rámci ČR.
 
4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.
 
5. Pokud výherce z jakéhokoli důvodu nebude reagovat na pokyny organizátora (například nedodrží stanovené lhůty nebo nebude schopen dodat vyhovujícím způsobem požadované podklady), ztrácí nárok na výhru. Organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
 
6. V případě jakýchkoli pochybností pořadatele o řádném splnění soutěžních podmínek může být soutěžící pořadatelem ze soutěže vyloučen a ztrácí nárok na výhru. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, bude vyřazen ze soutěže.
 
7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoliv účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí organizátora je konečné a není možné se proti němu odvolat.
 
 
VII. Organizátor neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry. Na výhru se nevztahuje záruční doba, ani její uplatnění.
 
VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE

1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhra nebude poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výherci předána v souladu s těmito pravidly.
 
2. Organizátor soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Organizátor soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře.

3. Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u organizátora soutěže a uveřejněna na webu www.sencor.cz. 
 
IX. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
 
1. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrace z období mimo dobu konání soutěže.
 
2. Do soutěže nebudou zařazeny registrace nesplňující podmínky soutěže.
 
3.Organizátor soutěže si vyhrazují právo konečného posouzení všech registrací. 

X. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SCHVÁLENÍ PRAVIDEL
 
Vyplněním údajů v soutěžním emailu dle čl. V. těchto pravidel každý soutěžící:
 
a) Účastí v této soutěži bere účastník soutěže na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail a pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže a 90ti dnů poté z důvodu kontroly dodržení pravidel a předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže archivovány po dobu 2 měsíců. Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je správcem pořadatel a zpracovatelem organizátor. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci.
 
b) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Odesláním údajů do soutěže dle čl. V. těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech a přistupuje k nim.
 
V Říčanech dne 1.3.2024
Fast ČR

 

Zrušit
máte v porovnávání -
Porovnat